ز گهواره تا گور امتحان هست

ظاهرا قانون پایستگی انرژی برای امتحان ها هم صدق می کنه و فقط شکل و اسم امتحان ها تغییر خواهد کرد.