این قسمت،کتاب خوانی

بی شک معرفی کتاب چه برای کسانی زیاد کتاب می خوانند و چه کسانی که هر چند وقت به کتاب خوانی مشغول می شوند مفید خواهد بود و احتیاج به شناخت کتاب های مفید حس می شود به همین خاطر یک بخش به نام “معرفی کتاب” ایجاد کردم تا محلی برای به اشتراک گذاری نظرات و پشنهادات شما برای خواندن یک کتاب جدید و یا محلی برای بیان احساسات و خاطراتی که در هنگام خواندن یک کتاب برای شما به وقوع پیوست باشد.

منتظر معرفی کتاب های خوبی که می شناسید هستم 🙂