یک پایان،یک آغاز

چه زود گذشت،انگار همین دیروز بود که عملیات بتن ریزی داشتیم.باید بگم بتن ریزی اون روز هم به خوبی و بدون مشکل انجام شد.امروز آخرین روز کارآموزی من بود طی این مدت چیزهای زیادی یاد گرفتم و سعی کردم مهارت های عملی خودم و بیشتر کنم. همینطور امشب شروع کلاس نجات غریق ام بود.امشب بعد تمرین های کلاس یکم شنا کردم به یاد گذشته ها.بی صبرانه منتظر کلاس شنای فردا و آموزش بچه ها هستم.